Algemene voorwaarden Vitale Energie met Angelie

Artikel 1. Definities

In de algemene voorwaarden (hierna AV) wordt verstaan onder:

Vitale energie met Angelie: Angelie de Groot, in het bezit van een Nederlands diploma Medische Basiskennis, handelende als zelfstandig gevestigd Holistisch leefstijl- en candidacoach.

Coachee: de persoon die door Vitale energie met Angelie wordt begeleid en/of advies aan gegeven wordt. Een coachee wordt ook wel Candidaat genoemd m.b.t. Candida.

Deelnemer: de persoon die deelneemt aan een activiteit welke is georganiseerd door Vitale energie met Angelie.

Klant: de persoon die in de webshop een product bestelt.

Therapeut: de huisarts, specialist, natuurarts, mesoloog, homeopaat, bio resonantie- of anderszins therapeut door wie de coachee naar de Holistisch leefstijl- en candidacoach is verwezen, of met wie Vitale energie met Angelie samenwerkt.

Praktijk: een niet gebonden locatie waarop de praktijk van de Holistisch leefstijl- en candidacoach wordt uitgeoefend.

Diensten: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des woords.

Overeenkomst: elke afspraak tussen de Holistisch leefstijl- en candidacoach en de coachee tot het verlenen van diensten ten behoeve van de coachee.

Artikel 2. Algemeen

Vitale energie met Angelie geeft online, telefonisch of aan tafel advies aan de coachee. Bij coaching op locatie wordt de locatie door Vitale energie met Angelie bepaald. Indien er sprake is van een ontmoeting met meerdere Coachees/Candidaten wordt gezocht naar een centraal gelegen locatie.

Artikel 3. Aanvang van de overeenkomst

3.1 Een overeenkomst is het aangaan van een vooraf besproken coachtraject. Een verzoek tot contact wordt in behandeling genomen na aanmelding via de website, per mail en/of telefonisch verzoek.

3.2 Voorafgaand aan een coachgesprek vindt een telefonische intake plaats. De telefonische intake is gratis. Tijdens de intake wordt alle relevante informatie gegeven die van belang is voor de coachee: inhoud, duur en prijs van het coachtraject.

3.3 Coachee ontvangt na het intakegesprek per mail de gemaakte afspraken en de algemene voorwaarden.

3.4 Het coachtraject gaat van start zodra de gemaakte afspraken met ondertekening van de overeenkomst akkoord zijn bevonden door coachee en de (eerste) factuur is betaald, tenzij anders overeengekomen. Met ondertekening van de overeenkomst verklaart coachee tevens dan hij/zij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij/zij met deze voorwaarden akkoord gaat.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

Vitale energie met Angelie zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Hierbij hanteert zij de volgende kernwaarden als uitgangspunt:

Respect

 • Zij benadert en behandelt ieder mens als gelijkwaardig.
 • Zij laat coachee de ruimte om eigen beslissingen te nemen en veranderingen in eerder genomen beslissingen aan te brengen, rekening houdend met eigen normen, waarden, prioriteiten en levensovertuiging.
 • Zij houdt rekening met het ontwikkelingsniveau, de mogelijkheden en behoeften van coachee.
 • Zij gaat gedurende een coachtraject geen seksuele of andere intieme relatie aan met coachee.

Integriteit

 • Zij gedraagt zich in woord en daad eerzaam en fatsoenlijk en brengt coachee niet in verlegenheid.
 • Zij is oprecht en eerlijk.
 • Zij gaat vertrouwelijk om met alle informatie over coachee en gegevens worden nooit zonder toestemming van coachee aan derden verstrekt.

Verantwoordelijkheid

 • Zij kent zowel de beperkingen van haar beroep als de grenzen van haar persoonlijke competities en zorgt ervoor dat zij geen van beide overschrijdt.
 • Zij werkt waar nodig is samen met andere professionals, bijvoorbeeld een arts, specialist of therapeut.

Professionaliteit

 • Zij neemt zichzelf regelmatig onder de loep, doet aan zelfreflectie en past zelfanalyse toe om na te gaan hoe en in welke richting zij zichzelf als mens en als coach zal ontwikkelen, om optimaal te kunnen blijven functioneren.
 • Zij houdt zich op de hoogte van ontwikkelingen, staat open voor nieuwe inzichten en onderzoekt nieuwe methoden op gebied van coaching.
 • Zij heeft ervoor gezorgd dat eventuele schade waar zij als coach op kan worden aangesproken, in redelijkheid gedekt is, door bijvoorbeeld aangesloten te zijn bij een onafhankelijke geschillencommissie en goede algemene voorwaarden.

Artikel 5. Tariefstelling

Coaching: Voor de coaching aanvangt deelt Vitale energie met Angelie de coachee mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief btw of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden.

Event: Alle tarieven worden vooraf vastgesteld en mondeling of schriftelijk medegedeeld. De tarieven zijn inclusief btw of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden.

Artikel 6. Betaling

6.1 Tenzij anders is overeengekomen dient het volledige factuurbedrag door coachee of deelnemer aan Vitale energie met Angelie per bank te worden voldaan, met in achtneming van een betaaltermijn van 14 dagen en voor start van het coachtraject of het event.

6.2 Indien de factuur niet door coachee voor de vervaldatum of start van het coachtraject of het event is voldaan volgt een herinneringsfactuur. De kosten van deze herinneringsfactuur, t.w.v. netto €7,50, worden in rekening gebracht aan coachee.

6.3 Indien de factuur na 60 dagen niet is voldaan, is Vitale energie met Angelie gerechtigd een incassobureau in te schakelen. Alle invorderingskosten (incassokosten, deurwaarders, advocaten en/of gerechtelijke kosten) komen ten laste van coachee.

6.4 Bij in gebreke blijven van betaling is Vitale energie met Angelie gerechtigd met onmiddellijke ingang alle werkzaamheden op te schorten.

6.5 Bij het tussentijds beëindigen van de overeenkomst op verzoek van de coachee, vindt geen restitutie plaats van het betaalde factuurbedrag, tenzij anders wordt overeengekomen.

Artikel 7. Intellectuele eigendom

7.1 Holistisch leefstijl- en candidacoach behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis. Zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van coachee of deelnemer.

7.2 De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de Holistisch leefstijl- en candidacoach noch geheel, noch gedeeltelijk worden gekopieerd en verspreid, anders dan voor intern gebruik bij coachee, uitgezonderd inwonende partners en kinderen voor privégebruik ter bevordering van de gezondheid.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 Een coachgesprek, traject, workshop of event is niet geschikt of bedoeld als vervanging voor (acute) medische interventie.

8.2 Een coachgesprek, traject of event sluit geen enkel andere interventie of middel uit. Indien coachee wil stoppen met medicijnen of interventie van een andere (medische) discipline, dan is dat iets tussen coachee en betreffende behandelaar.

8.3 Vitale energie met Angelie neemt geen enkele verantwoordelijkheid over van andere therapeuten of therapievormen, inclusief interventies of medicatie.

8.4 Vitale energie met Angelie doet geen uitspraken over behandelingen, medicaties of interventies van andere disciplines.

8.5 Vitale energie met Angelie stelt geen diagnoses. Dit is voorbehouden aan (behandelend) artsen, specialisten en/of therapeuten.

8.6 Het advies van Vitale energie met Angelie is resultaat gericht, zonder dat resultaat te garanderen is.

8.7 Vitale energie met Angelie is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

8.8 Vitale energie met Angelie is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de (gevolg-) schade van opzettelijke/bewuste roekeloosheid van coachee en/of deelnemers.

8.9 De aansprakelijkheid van Vitale energie met Angelie is begrensd tot alleen die schade die is ontstaan als gevolg van opzet of grove schuld van de kant van Vitale energie met Angelie en beperkt tot de factuurwaarde van het coachtraject.

8.10 Vitale energie met Angelie is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

8.11 Coachee is te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk voor zijn/haar eigen gezondheid, leefstijl en voor wat hij/zij met de, tijdens het coachtraject of trainingen, gegeven adviezen of informatie doet.

Artikel 9. Klachten en geschillen

9.1 Vitale energie met Angelie is volgens de wet WKKGZ ingeschreven bij een onafhankelijke geschillencommissie, te weten Klachtenportaal |Zorg.

9.2 Klachten over de gegeven adviezen moeten, binnen 8 dagen en uiterlijk na 4 weken na ontstaan van de klacht, schriftelijk bij Vitale energie met Angelie worden ingediend door coachee.

9.3 Vitale energie met Angelie zal binnen 2 weken een reactie geven.

9.4 Indien Vitale energie met Angelie en coachee samen niet tot een overeenstemming komen kan de geschillencommissie worden ingeschakeld. Het oordeel van deze geschillencommissie is bindend; eventuele consequenties worden door Vitale energie met Angelie snel afgehandeld.

9.5 Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.

9.6 Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de Holistisch leefstijl- en candidacoach is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Enkel het Nederlands recht is van toepassing.

Artikel 10. Geheimhouding

Zowel Vitale energie met Angelie als coachee zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de partij is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 11. Verhindering

11.1 Indien coachee verhinderd is op afgesproken datum en tijdstip gehoor te geven aan of op afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn voor coachgesprek, dient hij/zij Vitale energie met Angelie hiervan zo snel mogelijk van op de hoogte te stellen.

11.2 Verplaatsen of annuleren van een coachgesprek kan tot 24 uur voor afgesproken tijdstip kosteloos worden gedaan. Indien coachee de afspraak binnen 24 uur wil verplaatsen, annuleren of geen bericht geeft, is Vitale energie met Angelie gerechtigd om het uurtarief, t.w.v. netto €100,00 en/of gemaakte (reis-)kosten voor de betreffende afspraak aan coachee in rekening te brengen.

Artikel 12. Wijziging van de algemene voorwaarden

12.1 Vitale energie met Angelie bezit te allen tijde het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

12.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

12.3 Indien coachee niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, is hij/zij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene voorwaarden of binnen 14 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging indien deze datum ligt na de ingangsdatum van de wijziging. Hierbij geldt dat de overeenkomst kan worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Artikel 13. Onuitvoerbaarheid van de overeenkomst

13.1 Vitale energie met Angelie heeft het recht de overeengekomen consulten/werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen.

13.2 Vitale energie met Angelie heeft het recht de overeengekomen coachgesprekken en/of werkzaamheden te stoppen of op te schorten als dit in het belang is van de gezondheid van
coachee.

13.3 Vitale energie met Angelie heeft het recht de overeengekomen coachgesprekken en/of werkzaamheden te stoppen of op te schorten als de situatie van coachee de grenzen van haar deskundigheid of de beperkingen van haar ervaring overschrijdt.

Voor bovengenoemde bepalingen geldt dat indien nakoming onmogelijk wordt de overeenkomst kan worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.